Κεντρική
AIFREF
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Σημαντικές Ημερομηνίες
Επιτροπές
Υποβολή Προτάσεων
Εγγραφή
Πλήρες Κείμενο
Πρόγραμμα
Τόπος
Ξενοδοχεία
Ταξίδι
Φωτογραφίες
Επικοινωνία

Κάλεσμα για προτάσεις

Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες: Πολιτικές και πρακτικές για το παιδί
Πάτρα, Ελλάδα, 22-26 Μάη 2013

Θεματικοί άξονες:

  • Θεωρητικές προσεγγίσεις των σχέσεων ανάμεσα στην οικογένεια, το σχολείο και την τοπική κοινωνία
  • Εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική για το παιδί από τους διεθνείς οργανισμούς, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές κοινωνίες.
  • Τοπικές κοινωνίες και υπηρεσίες για το παιδί.
  • Δικαιώματα του παιδιού, πολιτικές και πρακτικές για την προστασία τους.
  • Το παιδί στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες: προκλήσεις και προβλήματα.
  • Κοινωνιο-ψυχολογικές μελέτες για την οικογένεια και την εμπλοκή της στις προσφερόμενες στο παιδί υπηρεσίες.
  • Οικογενειακή παιδαγωγική.
  • Συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο.
  • Τρέχουσα κρίση και συνέπειες στην οικογένεια και το παιδί.

Εγγραφές στο Συνέδριο

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα από τις 22 ως τις 26 Μαΐου 2013. Για τη συμμετοχή με εισήγηση είναι απαραίτητη η υποβολή ηλεκτρονικά πρότασης και η αποδοχή της μετά από κρίση από την επιστημονική επιτροπή.

Ύψος εγγραφής

Για τους Έλληνες ερευνητές το ποσό εγγραφής ανέρχεται σε 100 ευρώ χάρη σε χορηγία του Πανεπιστημίου Πατρών
Για τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, καθώς και για άνεργους ερευνητές ή μη μέλη ΔΕΠ η συμμετοχή με εισήγηση ανέρχεται στα 50 ευρώ.
Προσκεκλημένοι ομιλητές

Καθ. Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου

Δρ. Νίκος Σιδέρης

Καθ. Jacqueline Barnes

Καθ. Ingrid Pramling Samuelsson

Καθ. Jordi Garreta Bochaca

Καθ. Bernard Terrisse

Καθ. Loïc Chalmel

Συμμετέχοντες

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία