Κεντρική
AIFREF
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Σημαντικές Ημερομηνίες
Επιτροπές
Υποβολή Προτάσεων
Εγγραφή
Πλήρες Κείμενο
Πρόγραμμα
Τόπος
Ξενοδοχεία
Ταξίδι
Φωτογραφίες
Επικοινωνία

Σημαντικές Ημερομηνίες

31 Δεκεμβρίου 2012

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης πρότασης για εισήγηση στο Συνέδριο

25 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση για αποδοχή ή μη των προτάσεων

28 Φεβρουαρίου 2013

Λήξη προθεσμίας έγκαιρης εγγραφής

30 Απριλίου 2013

Λήξη προθεσμίας καθυστερημένης εγγραφής

22 – 25 Μαΐου 2013

Συνέδριο

1 Αυγούστου 2013

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης πλήρους κειμένου για τα Πρακτικά
Προσκεκλημένοι ομιλητές

Καθ. Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου

Δρ. Νίκος Σιδέρης

Καθ. Jacqueline Barnes

Καθ. Ingrid Pramling Samuelsson

Καθ. Jordi Garreta Bochaca

Καθ. Bernard Terrisse

Καθ. Loïc Chalmel

Συμμετέχοντες

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία